ศูนย์สัตว์ทดลอง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศูนย์สัตว์ทดลอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นศูนย์สัตว์ทดลองที่ได้รับการออกแบบจากผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง ภายในตัวอาคารมีระบบควบคุมสภาพแวดล้อมภายในและเครื่องมือต่างๆ ที่ทำให้สัตว์ทดลองมีคุณภาพและสวัสดิภาพที่ดี ศูนย์สัตว์ทดลอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สามารถรองรับการผลิตสัตว์ทดลองและให้บริการด้านสัตว์ทดลองที่มีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการวิจัย การทดสอบ การผลิตชีววัตถุ การเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง และสนับสนุนการดำเนินการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย

ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับรองมาตรฐาน

ศูนย์สัตว์ทดลอง จุฬาลงกรณ์ ร่วมกับ Thai Association for Laboratory Animal Science (TALAS) และ AAALAC International จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับรองมาตรฐาน

โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาบรรยาย และให้คำปรึกษาด้านงานสัตว์ทดลอง

จัดโดย ศูนย์สัตว์ทดลอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดโครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาบรรยาย และให้คำปรึกษาด้านงานสัตว์ทดลอง

โครงการอบรมสัตวแพทย์ประจำ ณ สถานที่ดำเนินการ เพื่อเสริมประสบการณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง

ศูนย์สัตว์ทดลอง จุฬาฯ ร่วมกับ สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดโครงการอบรมสัตวแพทย์ประจำ ณ สถานที่ดำเนินการ

บริการของเรา

งานวิจัย

 • เภสัชจลนศาสตร์ (Pharmacokinetics)
 • การทดลองติดเชื้อในสัตว์ไม่เกินระดับ 2 (Animal Biosafety Level 2)
 • สัตว์ตัวแบบ (Animal model)
 • การวัดสัญญาณชีพชนิดฝังสัตว์ (Telemetric Animal)

การทดสอบ

 • ยาและสมุนไพร (Drug and Herb)
 • อุปกรณ์ทางการแพทย์ (Medical device)
 • วัคซีน (Vaccine)
 • การทดสอบความเป็นพิษ (Toxicity)

การอบรม

 • การอบรมคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน (คกส.)
 • การอบรมนักวิจัย
 • การอบรมพนักงานเลี้ยงสัตว์
 • การอบรมสัตวแพทย์แขนงสัตว์ทดลอง

การบริการทางห้องปฏิบัติการ

 • การถ่ายภาพทางการแพทย์
 • การตรวจวิเคราะห์ทางอณูชีววิทยาและซีรั่มวิทยา
 • การตรวจวิเคราะห์ผลการทำงานของหัวใจ
 • การผ่าตัดในสัตว์ทดลอง

ติดต่อเรา

อาคารศูนย์สัตว์ทดลอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร: +66(0)2-2189540
โทรสาร: +66(0)2-2189430
อีเมล: culac@chula.ac.th